Bat and Horsefly
Originally told by Joe Wells
Read by Robert Gomez
Pahka'anil Text Project @ CSULB Linguistics
Text Index


Interlinearizations
Auto-scroll
S  M  L  XL
Pahka'anilpatsaawal-gitc halüt patsaawala'ang paadziin pitcoogict ku-dii cooyin tii wacumbicn ti-jiitc tuumupin kooim.pic-kitc-ta tohat pini'ik taal.patsaawal mü'ügat tohiila.pikitc-ta ümbü tohaala.pic-kitc pitcoogict miyakaca tohiila aadawüük.pic-kitc patsaawala mii'iim-güt tohiil undukakadziip haaijiibü'üt.maa-kü-kitc patsaawal atsun-bee he'ewiinac aawinah hac-ki taawügüt-kü-kija patsaawal.pic-kitc üyaala üwük pundzii-gitc hüüp üyaalac.pic-kitc patsaawal aadawüük tohiila.tüwü-kü-kitc patsaawal mii'iim halüh.wahai-gitc iimi patsaawal wah-kitc übülüla tohiilap.pic-kitc pitcoogict uuduuga ceewapan tohiiling.wahai-gitc pitcoogict tsühk tohiila.tohiil-gitc e'elamin ütsühkang.pic-kitc-ta wahai iimi wügiiyin tohiiling.pic-kitc-ta üüdüwaala.mühü'a-kitc wah.pic-kitc patsaawal ohtat paadzii haainüwünü-kü-kija.wün wa' pundzin taawügüt wütsa'ac wanaang.haainüwünü-kü-kija mupitsin.mupin wünü.hainüwünü-kü-kitc.aawan wünü wütsa'ac anaaiyuwut uu'uta.haainünü-kü-kitc.wün wa'a ciimin wütsa'ac ooyomat-kü-kitc.haainüwünü-kü-kitc.wün wa' wowoon-kü-kitc wa' üüdü'anat.haainüwünü wiciiyin.wün wa' wiciin-kü-kitc.haain wünü-kü-kitc hooiwiyin.wün wa' haaiwin-kü-kitc.pic-kitc tsühk wütsi paahuui hooiwibatsuun.tohiil oolomin.pic-kitc patsaawala awahai paadziin.pic-kitc patsaawal miya-güt.patsaawal-gitc iimi wügiiyin tohiiling.pic-kitc üüdüwaala taatwala ciigina-kitc tohiila.pic-kitc patsaawal üübülüül wah mi'ipil.ma'-kü-kitc patsaawal.hac-kitc alaauwat.pic-kitc patsaawal apa'agin ko'ombatsuun.pic-kitc e'elamin oonominiik.maai'i-gitc weehat tcigooyin.wahai'i-gitc iimi patsaawal.tohiila-gitc eleewinamin.patsaawal-gitc üübülüüla haniip.ananga'-kitc-ta pülüülang.pic-kitc patsaawal olhoomamin cuunabaan haniiling.pic-kitc kut utsupamin.pic-kitc coobit ünühaala.pic-kitc pitcoogict kuta awacaagin.patsaawal halüt yühpalaap.patsaawal-kü-kitc pitcoogicta wükülah tohiil-kü-kitc.pic-kitc pitcoogict ehe'ewiiniba'.aahyakin pülü-kü-kitc.pic-kitc patsaawal omoihpa ehe'ewiinakin tciijac maai.ala'ac-lu tükah.pic-kitc-ta ala'ac ütük.pic-kitc patsaawal uumuuluw.pic-kitc uumuu coobita ti-wahai pitcoogicta ti-wahai cooyi.anaawicpita-gitc aabai.pic-kitc patsaawabit koodzodzo'inaanat yaabi'in.tootootoo-güt anaawicpit.tootoo'a'ang-düng koodzodzo'inaanat yaapipitcing.pic-kitc patsaawabit iwilaala.pic-kitc patsaawabit ooyomat tuugawüt.patsaawabit-kitc uuduumu'an yeewang wala anaawicpita.wah-oowok.
Wordpatsaawal-gitchalütpatsaawala'angpaadziinpitcoogictku-diicooyintiiwacumbicnti-jiitctuumupinkooimpic-kitc-tatohatpini'iktaalpatsaawalmü'ügattohiilapikitc-taümbütohaalapic-kitcpitcoogictmiyakacatohiilaaadawüükpic-kitcpatsaawalamii'iim-güttohiilundukakadziiphaaijiibü'ütmaa-kü-kitcpatsaawalatsun-beehe'ewiinacaawinahhac-kitaawügüt-kü-kijapatsaawalpic-kitcüyaalaüwükpundzii-gitchüüpüyaalacpic-kitcpatsaawalaadawüüktohiilatüwü-kü-kitcpatsaawalmii'iimhalühwahai-gitciimipatsaawalwah-kitcübülülatohiilappic-kitcpitcoogictuuduugaceewapantohiilingwahai-gitcpitcoogicttsühktohiilatohiil-gitce'elaminütsühkangpic-kitc-tawahaiiimiwügiiyintohiilingpic-kitc-taüüdüwaalamühü'a-kitcwahpic-kitcpatsaawalohtatpaadziihaainüwünü-kü-kijawünwa'pundzintaawügütwütsa'acwanaanghaainüwünü-kü-kijamupitsinmupinwünühainüwünü-kü-kitcaawanwünüwütsa'acanaaiyuwutuu'utahaainünü-kü-kitcwünwa'aciiminwütsa'acooyomat-kü-kitchaainüwünü-kü-kitcwünwa'wowoon-kü-kitcwa'üüdü'anathaainüwünüwiciiyinwünwa'wiciin-kü-kitchaainwünü-kü-kitchooiwiyinwünwa'haaiwin-kü-kitcpic-kitctsühkwütsipaahuuihooiwibatsuuntohiiloolominpic-kitcpatsaawalaawahaipaadziinpic-kitcpatsaawalmiya-gütpatsaawal-gitciimiwügiiyintohiilingpic-kitcüüdüwaalataatwalaciigina-kitctohiilapic-kitcpatsaawalüübülüülwahmi'ipilma'-kü-kitcpatsaawalhac-kitcalaauwatpic-kitcpatsaawalapa'aginko'ombatsuunpic-kitce'elaminoonominiikmaai'i-gitcweehattcigooyinwahai'i-gitciimipatsaawaltohiila-gitceleewinamin.patsaawal-gitcüübülüülahaniipananga'-kitc-tapülüülangpic-kitcpatsaawalolhoomamincuunabaanhaniilingpic-kitckututsupaminpic-kitccoobitünühaalapic-kitcpitcoogictkutaawacaaginpatsaawalhalütyühpalaappatsaawal-kü-kitcpitcoogictawükülahtohiil-kü-kitcpic-kitcpitcoogictehe'ewiiniba'aahyakinpülü-kü-kitcpic-kitcpatsaawalomoihpaehe'ewiinakintciijacmaaiala'ac-lutükahpic-kitc-taala'acütükpic-kitcpatsaawaluumuuluwpic-kitcuumuucoobitati-wahaipitcoogictati-wahaicooyianaawicpita-gitcaabaipic-kitcpatsaawabitkoodzodzo'inaanatyaabi'intootootoo-gütanaawicpittootoo'a'ang-düngkoodzodzo'inaanatyaapipitcingpic-kitcpatsaawabitiwilaalapic-kitcpatsaawabitooyomattuugawütpatsaawabit-kitcuuduumu'anyeewangwalaanaawicpitawah-oowok
Morphemepatsaawa-l=gitchal-ütpatsaawa-l-a'angpaadzii-npitcoogic-tku=diicooyi-ntiiwacumbic-nti=jiitctuumu-pi-nkooimpic=kitc=tatoha-tpini'iktaa-lpatsaawa-lmü'üg-attohii-l-api-kitc=taümbütoha-alapic=kitcpitcoogic-tmiy-ak-acatohii-l-aaa~dawüükpic=kitcpatsaawa-l-amii'iim=güttohii-lunduk-akadzii-phaaijiibü'-ütmaa=kü=kitcpatsaawa-latsun=beehe'ewiin-acaaw-in-ahhac=kitaawüg-üt=kü=kijapatsaawa-lpic=kitcüyaa-l-aü~wükpundzi-i=gitchüüpüyaa-l-a-cpic=kitcpatsaawa-laa~dawüüktohii-l-atüwü=kü=kitcpatsaawa-lmii'iimhal-ühwahai=gitcii~mipatsaawa-lwah=kitcü~bül-ülatohii-l-a-ppic=kitcpitcoogic-tuu~duugaceewa-p-antohii-l-ingwahai=gitcpitcoogic-ttsühktohii-l-atohii-l=gitce'~ela-minü~tsühk-angpic=kitc=tawahaiii~miwügii-yi-ntohii-l-ingpic=kitc=taüü~düw-aalamühü'-at=kitcwahpic=kitcpatsaawa-lohta-tpaadziihaainü-wün-üt=kü=kijawünwa'pundzi-ntaawüg-ütwütsa'acwanaanghaainü-wün-üt=kü=kijamupi-tsi-nmupi-nwün-ühainü-wün-üt=kü=kitcaawa-nwünüwütsa'acanaaiyuw-utuu'~u-t-ahaain-ün-üt=kü=kitcwünwa'aciimi-nwütsa'acooyom-at=kü=kitchaainü-wün-üt=kü=kitcwünwa'wowoo-n=kü=kitcwa'üüdü'-an-athaainü-wün-üwicii-yi-nwünwa'wicii-n=kü=kitchaainwün-üt=kü=kitchooiwi-yi-nwünwa'haaiwi-n=kü=kitcpic=kitctsühkwütsipaahuu-ihooiwi-b-atsu-untohii-lool-ominpic=kitcpatsaawa-l-aa~wahaipaadzii-npic=kitcpatsaawa-lmiy-a=gütpatsaawa-l=gitcii~miwügii-yi-ntohii-l-ingpic=kitcüü~düw-aalataatwa-l-aciigin-at=kitctohii-l-apic=kitcpatsaawa-lüü~bül-üülwahmi'ipilma'=kü=kitcpatsaawa-lhac=kitcalaauw-atpic=kitcpatsaawa-la~pa'aginko'o-m-b-atsu-unpic=kitce'~ela-minoono-miniikmaa-i'i=gitcweeh-attcigoo-yi-nwahai'i=gitcii~mipatsaawa-ltohii-l-a=gitce~leewin-aminpatsaawa-l=gitcüü~bül-üülahanii-pananga'=kitc=tapül-üüla-ngpic=kitcpatsaawa-lo~lhoom-amincuuna-baa-nhanii-l-ingpic=kitcku-tu~tsup-aminpic=kitccoobi-tü~nüha-alapic=kitcpitcoogic-tku-t-aa~wacaag-inpatsaawa-lhal-ütyühpa-l-aa-ppatsaawa-l=kü=kitcpitcoogic-t-awük-üla-htohii-l=kü=kitcpic=kitcpitcoogic-te~he'ewiin-iba'aa~hya-kinpülü=kü=kitcpic=kitcpatsaawa-lomoih-pae~he'ewiin-akintciij-a-cmaa-iala'ac=lutük-ahpic=kitc=taala'acü~tükpic=kitcpatsaawa-luu~muuluwpic=kitcuu~muucoobi-t-ati=wahaipitcoogic-t-ati=wahaicooyianaawic-pi-t-a=gitcaa~baipic=kitcpatsaawa-bi-tkoodzodzo'in-aan-atyaabi'-intootootoo=gütanaawic-pi-ttootoo'-a'ang=düngkoodzodzo'in-aan-atyaapi-pi-tci-ngpic=kitcpatsaawa-bi-ti~wilaalapic=kitcpatsaawa-bi-tooyom-attuugawütpatsaawa-bi-t=kitcuu~duumu'-anyeewangwalaanaawic-pi-t-awah=oowok
Glossbat-NCM.A=REPlive-DURbat-NCM.A-GENolder.brother-3SG.POSShorsefly-NCM.Balso=CONJwife-3SG.POSSandspouse's.parent-3SG.POSSand=oneoffspring-DIM-3SG.POSSwomanthen=REP=3PL.NOMhunt-DUReveryday-NCM.Abat-NCM.Akill-DURdeer-NCM.A-ACCthen-REP=3PL.NOMagainhunt-GO<ACTthen=REPhorsefly-NCM.Bgo-INTER-SSdeer-NCM.A-ACCMOM~seethen=REPbat-NCM.A-ACCright.here=QUOTdeer-NCM.Athat.one-LOC.ACRS-LOCchew.cud-DURwhere=QUOT=REPbat-NCM.Alet.me!=after.a.whilelift-SStell-CAUS-IMPNEG=1SG.NOMsee-DUR=QUOT=REPbat-NCM.Athen=REPlow.cactus-NCM.A-ACCMOM~grabeye-REFL.POSS.ACC=REPrublow.cactus-NCM.A-ACC-INSthen=REPbat-NCM.AMOM~seedeer-NCM.A-ACCgood=QUOT=REPbat-NCM.Aright.heresit-IMPDIST:LOC:from=REPMOM~gobat-NCM.ADIST:LOC=REPMOM~arrive-GO<ACTdeer-NCM.A-ACC-LOCthen=REPhorsefly-NCM.BMOM~be.darkplace.between.eyes-LOC-3SG.POSSdeer-NCM.A-GENDIST:LOC:from=REPhorsefly-NCM.Bprickdeer-NCM.A-ACCdeer-NCM.A=REPMOM~jump-ACT>GOMOM~prick-DSthen=REP=3PL.NOMDIST:LOC:fromMOM~gotracks-NREFL.ACC.POSS-3SG.POSSdeer-NCM.A-GENthen=REP=3PL.NOMMOM~find-GO<ACTlie.down-DUR=REPDIST:LOCthen=REPbat-NCM.Aask-DURolder.brotherwhat.ACC-be-DUR=QUOT=REPbeDISTeye-3SG.POSSsee-DURwithfar.awaywhat.ACC-be-DUR=QUOT=REPnose-NREFL.ACC.POSS-3SG.POSSnose-3SG.POSSbe-DURwhat.ACC-be-DUR=QUOT=REPhorn-3SG.POSSbewithfight-DURCOLL.PL~tree-NCM.B-ACCwhat.ACC-be-DUR=QUOT=REPbeDISTpenis-3SG.POSSwithcopulate-DUR=QUOT=REPwhat.ACC-be-DUR=QUOT=REPbeDISTtesticles-3SG.POSS=QUOT=REPDISTbe.erotic-BEN-DURwhat.ACC-be-DURtail-NREFL.ACC.POSS-3SG.POSSbeDISTtail-3SG.POSS=QUOT=REPwhat.ACCbe-DUR=QUOT=REPanus-NREFL.ACC.POSS-3SG.POSSbeDISTanus-3SG.POSS=QUOT=REPthen=REPprickwitharrow-REFL.POSS.ACCanus-LOC-from-3SG.POSSdeer-NCM.Aget.up-ACT>GOthen=REPbat-NCM.A-ACCMOM~scoldolder.brother-3SG.POSSthen=REPbat-NCM.Ago-IMP=QUOTbat-NCM.A=REPMOM~gotracks-NREFL.ACC.POSS-3SG.POSSdeer-NCM.A-GENthen=REPMOM~find-GO<ACTman-NCM.A-ACCskin.something-DUR=REPdeer-NCM.A-ACCthen=REPbat-NCM.AMOM~arrive-GO<ACTDIST:LOCclosehello=QUOT=REPbat-NCM.ANEG=REPtalk-DURthen=REPbat-NCM.AMOM~hit.someonehead-3SG.POSS-LOC-from-3SG.POSSthen=REPMOM~jump-ACT>GOback-towardhand-REFL.POSS.ACC=REPlick-DURbrain-NREFL.ACC.POSS-3SG.POSSDIST:LOC:from=REPMOM~gobat-NCM.Adeer-NCM.A-ACC=REPMOM~pack-ACT>GObat-NCM.A=REPMOM~arrive-GO<ACThouse-LOCbe.weepy=REP=3PL.NOMarrive-GO<ACT-DSthen=REPbat-NCM.AMOM~enter-ACT>GOheart-LOC-3SG.POSShouse-NCM.A-GENthen=REPfire-NCM.BMOM~be.out-ACT>GOthen=REPold.lady-NCM.BMOM~drop.down-GO<ACTthen=REPhorsefly-NCM.Bfire-NCM.B-ACCMOM~flame-CAUSbat-NCM.Asit-DURdoor-NCM.A-ACC-LOCbat-NCM.A=QUOT=REPhorsefly-NCM.B-ACCgrab-GO<ACT-IMPdeer-NCM.A=QUOT=REPthen=REPhorsefly-NCM.BMOM~lift-want.toMOM~leave-ACT>COMEheavy=QUOT=REPthen=REPbat-NCM.Aoneself-LOCMOM~lift-ACT>COMEone-ACC-INShand-REFL.POSS.ACChurry.up=2PL.IMPeat-IMPthen=REP=3PL.NOMhurry.upMOM~eatthen=REPbat-NCM.AMOM~dancethen=REPMOM~shootold.lady-NCM.B-ACCand=DIST:LOC:fromhorsefly-NCM.B-ACCand=DIST:LOC:fromwifelittle.girl-DIM-NCM.B-ACC=REPMOM~be.left.overthen=REPbat-DIM-NCM.Bopen-BEN-DURdress-3SG.POSSuncle=QUOTlittle.girl-DIM-NCM.Buncle-2SG.POSS=2SG.ACCopen-BEN-DURdress-DIM-NREFL.ACC.POSS-2SG.POSSthen=REPbat-DIM-NCM.BMOM~climbthen=REPbat-DIM-NCM.Bcopulate-DURall.nightbat-DIM-NCM.B=REPMOM~give.birth-BENnext.dayDIST:ACClittle.girl-DIM-NCM.B-ACCDIST:LOC=be.ended
Close TranslationBat is living (with) Horsefly, the older brother of Bat, and also his wife, and his mother-in-law, and one little girl child.So they are hunting every day.Bat is killing deer.Then they take leave and hunt again.Then Horsefly, being interrupted in going, saw the deer.The (Horsefly) says to the Bat, "Right here the deer on that other side (of the canyon) is chewing his cud.""Where?" the Bat is saying. "Tell (me) when I am lifted on your shoulder, (for) I do not see him," the Bat is saying.Then (Bat) grabbed the cactus (and) rubbed his own eyes with the cactus.Then Bat saw the deer."Good," Bat is saying, "sit down right here."From there Bat took leave (and) arrived there by the deer.Then Horsefly got black (in appearance) in between the eyes of the deer.There Horsefly struck the deer (in between the eyes).The deer jumped from here when (Horsefly) struck him.Then they (Horsefly and Bat) from there went in the deer's tracks.Then they found him.He is lying there.Then Bat asks his older brother, "What is this?" he says."That is his eye; he sees with it far away" (answers Horsefly)."What is that?" (Bat) says (pointing at) his nose (nose of the deer)."His nose it is" (answers Horsefly)."What is that?" (Bat) says."His horn it is; with it he fights the brush" (answers Horsefly)."What is that?" (Bat) says."That is his penis; with it he copulates," (Horsefly) says."What is that?" (Bat) says."That is his testicle," (Horsefly) is saying. "That makes him erotic.""What is that?" (asks Bat, pointing at) his tail."That is his tail," (Horsefly) says."What is that?" (Bat) says, (pointing at) his anus."That is his anus," (Horsefly) says.Then (Bat) struck with his own arrow away into his (the deer's) anus.Deer got up.Then his (Bat's) older brother (i.e., Horsefly) scolded Bat.Then, "Bat, go," (Horsefly) says.Bat took leave (following) in the tracks of the deer.Then (Bat) went and found a man; he (the man) is skinning the deer.Then the Bat arrived close to there."Hello," Bat says.It is said (the man) is not talking.Then Bat hit the man on his head.Then (the man) jumped backward.(Bat) is licking his own hand and his (the man's) brains.From there the Bat took leave.He packed the deer away.The Bat arrived at his own house.They are crying when (Bat) arrived.Then Bat entered inside the house.Then the fire went out.Then the old woman went and dropped (unconscious).Then Horsefly made the fire flame up.Bat is sitting by the door.Bat is saying to the Horsefly, "Go get the deer," he says.So Horsefly began to lift it.He quit there and came back; "Heavy," he is saying.Then Bat by himself with one hand lifted it there and came here."Quick, you fellows, eat" (Bat orders).So they quickly ate.Then Bat danced.Then (Bat) shot the old woman, and from there the Horsefly, and from there his own wife.The little girl he left over.Then the little Bat is opening her dress for her."Uncle, uncle, uncle," the little girl is saying."Your uncle is opening your dress for you" (Bat explains).Then little Bat went and climbed on her.Then the little Bat is copulating with her all night.Little Bat made a baby the next day for that little girl.There it got ended.
Time2.206 - 12.59312.593 - 16.49216.492 - 19.28719.287 - 22.62222.622 - 28.11728.117 - 35.24335.243 - 45.85545.855 - 51.15951.159 - 54.84954.849 - 59.60759.607 - 66.40166.401 - 72.26172.261 - 77.86377.863 - 82.882.8 - 89.19489.194 - 92.37292.372 - 95.01995.019 - 102.53102.53 - 109.287109.287 - 115.564115.564 - 117.689117.689 - 121.58121.58 - 127.795127.795 - 131.867131.867 - 138.523138.523 - 142.865142.865 - 148.018148.018 - 152.912152.912 - 156.724156.724 - 160.252160.252 - 163.574163.574 - 170.559170.559 - 173.27173.27 - 177.066177.066 - 179.987179.987 - 183.811183.811 - 190.665190.665 - 195.256195.256 - 199.638199.638 - 201.662201.662 - 206.016206.016 - 210.318210.318 - 214.082214.082 - 217.418217.418 - 220.554220.554 - 225.731225.731 - 228.801228.801 - 234.134234.134 - 237.934237.934 - 241.286241.286 - 244.95244.95 - 247.908247.908 - 255.071255.071 - 259.76259.76 - 264.603264.603 - 271.562271.562 - 273.863273.863 - 278.027278.027 - 281.479281.479 - 289.606289.606 - 292.975292.975 - 297.542297.542 - 301.397301.397 - 307.802307.802 - 311.175311.175 - 315.166315.166 - 321.963321.963 - 324.226


1x


1 rem


1

Transcript

Keyboard shortcuts

Space Bar:Play / pause
Left / Right Arrow:Go backward / forward 1 second
Up / Down Arrow:Switch displayed text at bottom
Home / End:Go to the start / end of file
+ / - Keys:Increase / decrease font size.

Please click the Help (?) button to show this box again.

Close